Ruimtelijke ontwikkeling

Samen met onze partners werken wij aan een aantrekkelijke, vitale en leefbare binnenstad die, naast een plek om te winkelen, nog meer een plek is om te ontmoeten. Het mooie, oude bewaren en ruimte creëren voor nieuwe concepten en ontwikkelingen.

Onze binnenstad en het stationsgebied zijn de afgelopen jaren flink veranderd; niet alleen van uiterlijk, ook de functie van de binnenstad is de afgelopen jaren gewijzigd. We zien minder winkels en meer horeca en cultuur en de stad wordt steeds aantrekkelijker om te wonen. Deze veranderingen in de stad vragen om nieuwe kaders die de huidige kwaliteiten van de binnenstad versterken en gewenste ontwikkelingen mogelijk maken.

Frank_uitgelicht

In 2019 hebben wij onze binnenstadspartners vertegenwoordigd in het proces, om de (her)inrichting, functies, stedelijke ontwikkeling en toegankelijkheid van de binnenstad zoveel als mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit is nader vormgegeven op de zogeheten Mapping Table van de gemeente Arnhem waar de binnenstad gelaagd en integraal op wordt weergegeven per functie in de binnenstad. Met verschillende groepen, waaronder raadsleden van verschillende fracties, zijn we om de Mapping Table gaan staan om te bespreken hoe we het inrichten en functioneren van de binnenstad nog beter kunnen maken.

Bestemmingsplan_small

Vanuit onze werkgroep Ruimtelijke Ontwikkeling hebben wij in 2019 actief bijgedragen aan het nieuwe Omgevingsplan Binnenstad Arnhem van de gemeente. Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet verplicht gemeente Arnhem om regelgeving voor de fysieke leefomgeving te bundelen in één omgevingsplan voor het gehele gemeentelijke grondgebied, waaronder de binnenstad. Regels over bijvoorbeeld, bouwen, welstand, erfgoed, milieu, mobiliteit, duurzaamheid en grote delen van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) moeten integreren in bestaande bestemmingsplannen.

Deelgebieden_small

Als vertrekpunt voor de overleggen met de verschillende belanghebbenden gebruiken we de informatie uit de eerder opgestelde gebiedsprofileringskaart. Doel is een nieuw bestemmingsplan voor de binnenstad voor 1 januari 2021, als de Omgevingswet in gaat.

In de eerste helft van 2019 heeft onze werkgroep via verschillende werksessies de opgaven voor de binnenstad benoemd en bekeken hoe het verdere proces in te richten. Dit heeft geleid tot een aantal kaders en aandachtspunten voor het college van B&W, ten behoeve van het geactualiseerde bestemmingsplan voor de binnenstad:

  • Verken de mogelijkheden voor stimuleringsmogelijkheden die bijdragen aan een bruisend stadshart, zoals een gevelfonds;
  • Kijk ook naar de bestemmingsplannen van de aan de binnenstad grenzende gebieden zoals Steenstraat, Modekwartier en Coehoorn;
  • Weeg zorgvuldig de relatie tussen de functies die aan de binnenstad worden toegekend en de bereikbaarheid ervan; Ga door met het vergroenen van de binnenstad, ook op de Korenmarkt en zorg dat het bestaande groen zoals de Singels beter beleeft/gebruikt kan worden door betere verbindingen.

In januari 2019 presenteerden studenten van TMO Fashion Business School in Doorn hun onderzoek naar de identiteit van onze binnenstad. De acht kwartieren, Stationskwartier, Korenkwartier, Rozetkwartier, Janskwartier, 7 straatjes, Musiskwartier, Eusebiuskwartier en het Rijnkwartier, hebben een eigen naam en logo gekregen en worden fysiek met bebording in de openbare ruimte aangeduid.

De achterliggende identiteit van deze kwartieren was nog niet verder onderzocht. Om onze binnenstad goed te positioneren binnen de verdere trend op gebied van citymarketing, staat een sterk identiteitsprofiel centraal. De profielen van de acht kwartieren geeft richting aan stadspromotie, citymarketing, herkenbaarheid en beleving in onze stad.