Organisatie

Platform Binnenstad Arnhem (PBA) is een collectief van Ondernemers Kontakt Arnhem, Vereniging City Centrum Arnhem, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Arnhem, Hotel Overleg Regio Arnhem, Cultuur Netwerk Arnhem en Vereniging van Eigenaren Citycenter Arnhem in nauwe samenwerking met de gemeente Arnhem, bewonersplatform Arnhem6811, DOCKS Modekwartier en Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen. Met een bestuur, regieteam en afvaardiging van meer dan 100 mensen uit de achterban van de samenwerkende partijen, veelal actief in één van onze werkgroepen, werken we continu aan een florerende Arnhemse binnenstad.

samenwerking_pba_1_uitgelicht

We hebben vanaf de start in 2015 getoond dat samenwerking loont. Het leidt tot mooiere plannen, de samenwerking met de gemeente verloopt beter en het scheelt tijd en inspanning voor alle partijen die zich vertegenwoordigd zien binnen PBA. Met behoud en erkenning van ieders eigen verantwoordelijkheid werken we in gezamenlijkheid aan het voeren van de regie op de doelstellingen en de uitvoeringskracht door de inzet van het regieteam van PBA. Hiermee geven we samen vorm aan onze ambitie: onze binnenstad bij de beste 10 binnensteden van Nederland.

office-1209640_1280_uitgelicht

In 2019 hebben wij het samenwerkingsconvenant uit 2015 tegen het licht gehouden. Dit convenant verbindt de stadspartners met elkaar, om binnen en vanuit een gezamenlijk platform te werken aan de Arnhemse binnenstad. Het convenant loopt tot 2025 en wordt iedere drie jaar geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Mede op basis van ons ondernemingsplan 2020-2024 ‘Van place-to-buy naar place-to-meet’ hebben we in 2019 de aanzet gegeven voor een vernieuwd convenant voor 2020-2024. Dit vernieuwde convenant herijkt onze gezamenlijke doelstelling, vorm van samenwerking, ons (kern)takenpakket en financiering daarvan. Het vormt het kader voor onze jaarlijkse Uitvoeringsagenda waarmee onze uitvoeringsorganisatie aan de slag gaat.

_M2_9949-Chiel-Eijt_small

Onze visie in ons ondernemingsplan is mede gebaseerd op de rapportage ‘De Arnhemse Binnenstad’ van maart 2018. Hierin hebben wij samen met de gemeente Arnhem een aantal opgaven benoemd voor de komende jaren:

  1. Benadrukken en vieren van de reeds bestaande kwaliteiten van onze stad;
  2. Retail positioneren als vraagstuk voor ondernemers, overheid en onderwijs om gezamenlijk de benodigde transitie vorm te geven;
  3. De ruimtelijke en openbare kwaliteit benadrukken als randvoorwaarde voor een aantrekkelijke, gastvrije binnenstad;
  4. De koers bepalen voor een bereikbare Arnhemse binnenstad voor álle modaliteiten

Agenda

De thematisch ingedeelde werkgroepen kwamen gemiddeld zes keer per jaar bijeen om de voortgang en bijstellingen op onze uitvoeringsagenda te bespreken. Wij merkten dat dit in de praktijk voor iedereen te veel tijd vraagt, waardoor de bezetting per bijeenkomst te wensen over laat. Bovendien werken veel projectgroepen aan deelprojecten op het thema en dan neemt de overlegtijd nog meer toe. We hebben daarom in 2019 de frequentie teruggebracht naar vier keer per jaar. Het regieteam bereidt de bijeenkomst voor door een agenda en een rapportage over de voortgang. Hierin worden de stakeholders, en op een aantal thema’s met name de bestuursadviseurs van de gemeente Arnhem, nauw betrokken.

Op 14 mei 2019 werd de zelfstandige organisatie voor citymarketing Arnhem gepresenteerd. Daarmee werd ook officieel de aansturing van Made in Arnhem door wethouder van Dellen overgedragen aan het bestuur van de stichting citymarketing Arnhem. Dit was een lang gekoesterde wens van PBA, omdat we zo nog effectiever kunnen samenwerken aan een eenduidig en herkenbaar ‘merk Arnhem’. Ook kunnen wij ons duidelijker richten op onze (kern)taken en ons concentreren op ons ‘eigen’ speelveld: de binnenstad van Arnhem.

afscheid_caspar_2_small

Samenstelling bestuur PBA in 2019:
Gerard Velthuizen - voorzitter
Hans-Robert van der Doe (OKA) - vice-voorzitter
Caspar Wortmann (VECA) - secretaris (tot juli 2019)
Robin Hartogh Heys van de Lier (VECA) - (vanaf juli 2019)
Jan van Hooijdonk (KHN) - penningmeester
Veronique Gallé (CCA)
Lammert de Vries (HORA)
Ruud van Meijel (CNA) - (tot april 2019)
Hans Verbugt (CNA) - (vanaf april 2019)

Werkgroep

WERKGROEPEN
Onder onze aansturing zijn in 2019 vijf werkgroepen actief geweest die aansluiten bij de thema’s en domeinen waarop wij actief zijn:

  • Cultuur en Evenementen -> reuring en beleving in de binnenstad
  • Ruimtelijke Ontwikkeling -> functies, samenhang, compact & compleet
  • Openbare Ruimte (en KVO) -> aangenaam, sfeer, ‘serviceniveau’
  • Bereikbaarheid en parkeren -> randvoorwaarde en als service
  • Innovatie en Collectief -> connectie met de klant, synergie

In totaal waren in 2019 meer dan 50 vertegenwoordigers van binnenstadspartners, ondernemers, bewonersvereniging en gemeente actief in één of meerdere van de werkgroepen. Onze plannen, projecten en activiteiten kunnen dan ook rekenen op een breed draagvlak.

teamfoto_small

Het regieteam is de uitvoeringsorganisatie voor PBA. Regelmatig komen andere steden voor een kijkje in de keuken op bezoek. Het regieteam bestaat uit een regisseur, marketeer, verbinder, huismeester en een ondersteuner/gastvrouw. De verschillende domeinen zijn ondergebracht bij de teamleden, die de samenspraak met de werkgroepen organiseren, daar ook de input voor uitvoeringsplannen ophalen en feedback stimuleren.

pand_pba_2019_small

Het regieteam werkt vanuit het voormalige Historisch museum aan de Bovenbeekstraat 21; het ‘Binnenstadhuis’. Het Binnenstadhuis biedt naast werkruimte ook plaats aan de bestuursvergaderingen, werkgroepoverleggen en bijeenkomsten met de binnenstadondernemers. Ook Citymarketing Arnhem is gehuisvest in het Binnenstadhuis, wat de ‘korte lijnen’ met betrekking tot een florerende en bruisende binnenstad versterkt en er nóg meer gezamenlijk opgetrokken kan worden tussen de citymarketing van Arnhem en de ontwikkeling en promotie van de binnenstad.

Financien2019PBA_uitgelicht

Hiernaast treft u de financiele cijfers over 2019 aan.